Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

ul. Kościuszki 3
23-420 Tarnogród
woj. lubelskie
tel. 84 689 72 98
e-mail:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek:
8.00 - 17.00

Sobota: 8.00 - 14.00

W niedziele i święta nieczynne

W okresie wakacji:

Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00

W soboty, niedziele i święta nieczynne

Net Partners

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Tarnogrodzie

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą             z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie         w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekatarnogród.lbl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejską  Biblioteką Publiczną w Tarnogrodzie e-mail: bibtar@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  84 68 97 298. Tą samą drogą można składać wnioski          o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejska  Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 3, 

                 23-420 Tarnogród.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony  ulicy – T. Kościuszki 3. Wejście jest ogólnodostępne                  w godzinach pracy Biblioteki. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.       W budynku Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

© 2008 MBP Tarnogród, projekt i wykonanie Net Partners